Make your own free website on Tripod.com


"Do you want to know more about this Divya Desam ?"Divya Desam #26: Thiru KannangudiLoganathan [ shyamala meni perumal ] (Moolavar)
Dhamodara Narayanan (Utsavar)
Lokanayaki Thaayar (Moolavar)
Aravinda Nayaki (Utsavar - Thaayar) & Sridevi, Bhoodevi