Make your own free website on Tripod.com


"Do you want to know more about this Divya Desam ?"Divya Desam #6: Thiru VellaraiPundareekatchan (Moolavar - Perumal)
Senbhagavalli & Pangayaselvi (Moolavar - Thaayar)
Pankajavallai Thaayar (Utsavar)