Make your own free website on Tripod.com

Swami Desika's Tamil Prabhandhams(to Swamy Desika's works)

Goto

sri:
sriman^n^igamaandha maHaadhEsikaaya nama:
seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.


sriman^n^igamaandha maHaadhEsikan aruLiccheydha
sri dhEsika prabandham


seeronRu thooppul thiruvENG gadamudaiyaan
paaronRach sonna pazhamozhiyuL OronRu
thaanE amaiyaathO thaaraNiyil vaazhvaarkku
vaanERap pOmaLavum vaazhvu


1. Amirudha Ranjani

[This prabhandam is transliterated by Sri Parathasarathy Dileepan and Sri Sampath Rengarajan and reproduced here with the permission from Sri Ahobila Muth USA.]

1.1:

thambaramenRirangith thaLaraamanantharuLaal
umbarthozhunthirumaal uganthERkumubaayamonRaal
nampiRaviththuyar maaRRiya NYaanapperunthagavOr
sambirathaayamonRich sathirkkumnNilai saarnthanamE.

1.2:

kadalamuthaththaik kadainthu sErththa
thirumaaladikaattiya, nam
thEsikarthamn^ilaipaRRichsErnthOmE.

1.3:

muththikkaruLsooda moonRaiththeLimunnam
iththikkaalERkum itham.

1.4:

moonRilorumoonRum mooviraNdummunNnNaaNngum
thOnRaththolaiyunthuyar.

1.5:

uyirumudalum udalaakavOngith
thayirveNNai thaaraNiyOdundaan payiril
kaLaipOl asuraraik kaaynthaan thaNnkaiyil
vaLaipOlemmaasiriyar vaakku.

1.6:

alaiyaRRa aaramuthakkadal akkadaluNdamukil
vilaiyaRRa nanmaNiveRpu veyiln^ilavOngupakal
thulaiyuRRanavenbar thoomaRaisoodunthuzhaaymudiyaarkku
ilaiyoththana avanpaatham paNinthavarkkeNNuthaRkE.

1.7:

uththithigazhum uraimoonRinmummoonRum
siththamuNaraththeLiviththaar muththitharum
moolamaRaiyinmudisEr mukilvaNNan
seelamaRivaarsilar.

1.8:

enakkuriya NnenathuparamenRennaathu
ivaiyanaiththum iRaiyillaa iRaikkadaiththOm
thanakkiNaiyonRillaatha thirumaalpaatham
saathanamumpayanumenach salangaL theernthOm
unakku ithamenRu oru paakanuraiththathuRROm
uththamanaamava NnuthaviyellaangandOm
inikkavarumavai kavara ikanthOm sOkam
imaiyavarO denRu ininNaamirukkun^aaLE.

1.9:

thaththuvankaLellaam thakavaalaRiviththu
muththivazhithanthaar moykazhalE aththivaththil
aaramutham aaRaamirun^ilaththilenRuraiththaar
thaaramuthalOthuviththaar_thaam.

1.10:

thirunNaaraNanenuntheyvamum siththum asiththumenRu
perunNaaNnmaRaimudipEsiya thaththuvam moonRivaikEttu
orunNaaLuNarnthavar uyyum vagaiyanRi yonRukavaar
irunNaalezhuththin ithayangaLOthiya eNkuNarE.

1.11:

karaNamaayuyiraaki anaith thunkaakkum
karuNaimukil kamalai yutanilankumaaRum
naaraNanaar vadivaana vuyir_kaLellaam
naamenRu nalladimaik kERkumaarum
thaaraNin^eer muthalaana maayaikkaalam
thanivaanenRivai uruvaanthanmaithaanum
kooraNi seermathiyudaiya kurukkaL kaattak
kuRipputan naamkaNdavagai kooRinOmE

1.12:

appadin^inRa amalanpadiyellam
eppadi emmuLLath thezhuthinaar - eppadiyum
eraar suruthiyoLiyaal iruLn^eekkum
thaarapathi yanaiyaar thaam.

1.13:

sempoRkazhaliNaich seyyaaLa marunthiruvarangar
anbarkkadiyavaraay adisoodiyanNaamuraiththOm
inbath thokaiyena eNNiya moonRilezhuththadaivE
aimbaththoru poruL aaruyir kaakumamuthenavE.

1.14:

yaan aRiyuNYsudaraaki ninREn maRRum yaathumalEn
vaanamarunthirumaaladiyEn maRRor paRRumilEn
thaanamuthaa mavan_than saraNE saraNenRadainthEn
maanamilaa adimaip paNi pooNdamanaththinanE.

1.15:

seelangavarnthidum thEsikar_thEsin perumaiyinaal
thoolangaLanna thurithangaL maaynthana, thuNYchaltharuNG,
kOlangazhinthidak kooRiyakaalankuRiththun^inROm
mElingun^aam piRavOm vElaivaNNanai mEvuthumE.

1.16:

vaNmaiyukantha aruLaal varantharum maathavanaar
uNmai yuNarnthavar OthuvikkinRa uraivazhiyE
thiNmaitharuntheLivonRaal thiNiyiruL neengiyan^aam
thaNmaikazhinthanam thaththuvangaaNuntharaththinamE.

1.17:

naaraayaNanparan naam avanukkun^ilaiyadiyOm
sOraathanaiththum avanudam pennunchuruthikaLaal
seeraar perunthagaithdhEsikar emmaith thiruththuthalaal
theeraamayalakaRRum thiRampaath theLivuRRanamE.

1.18:

onREpukalenRu uNarnthavar kaattath thiruvaruLaal
anREyadaik kalangoNda nammaththigirith thirumaal
enREisaiyin inaiyadisErppar inippiRavOm
nanREvaruvathellaam namakkup paramonRilathE

1.19:

siRupayaniR padiyaatha thakavOremmaich
sErkka adaikkalangoNda thirumaal, thaanE
maRupiRaviyaRuththu azhiyaavaanil vaikkum
manamE nee makizhaa thEyiruppathen_kol
uRuvathunakkuraikkEn ingirukkunkaalam
orupizhaiyum pukuthaatha vuNarththivENdip
peruvathelaamingE naam peRRuvaazhap
pEradimaiyaalE thenRikazhEl neeyE.

1.20:

saakkiyarsainar_kaL saarvaakar saangiyarsaivar, maRRunN
thaakkiyarn^oolkaL sithaiyath thanimaRaiyin karuththai
vaakiyammuppathinaal vakaiseythu viyaakariththOm
thEkki manaththuL ithanaith thiNiyiruL neenguminE.

1.21:

thaLLaththuNiyinum thaaypOlirangunthanithagavaal
uLLaththuRaikinRa uththaman thanmai yunarnthuraiththOm
muLLoththavaathiyar munnEvarinengaL mukkiyar_paal
veLLaththidaiyil naripOl vizhikkinRaveeNarkaLE.

1.22:

seyyEnmaRamenRa thEsikan thaathaiyavanuraiththa
meyyEyaruL poruL soodiya veNmathikaathaliyaam
poyyEpakaippulan yiraNdonRu porungaruvi
kaiyERusakkarak kaavalan kaavaladainthavarkkE

1.23:

anthamilaathi thEvanazhi seythadaiththa
alaivElai yOtha madaiyach
senthamizh noolvakuththa siRumanichchar
siRukaich siRaangaiyathu pOl
santhamelaa muraippa ivaiyenRu thangaL
ithayath thadakki, adiyOm
panthamelaamaRukka aruL thanthukanthu
paravum poruLkaL ivaiyE

1.24:

mukkuNamaayaiyin moovettin keezhvarumoovagaiyum
ikkuNaminRiyilangiya kaalach chuzhiyinamum
naRkuNamonRudain^aagamumn^aaraayaNanudambaaych
siRkuNamaRRavaiyenRu uraiththaa rengaLthEsikarE.

1.25:

enathenbathum yaanenbathuminRith
thanathenRuthannaiyungaaNaathu unathenRu
maathavaththaal maathavaRkE vanparamaay maayppathanil
kaiththaan kaivaLaraan_kaaN.

1.26:

palvinaivan_kayiRRaal pantha muRRuzhalkinRanarum
nalvinaimoottiyan^aaraNanaarpatham peRRavarum
tholvinaiyenRumillaach sOthivaanavarum, suruthi
selvinaiyOrnthavar seevarenROthach chiRanthanamE.

1.27:

AraNangaLellaam adisoodamEninRa
kaaraNamaay onRaal kalangaathaan naaraNanE
nammElvinaikadiyum nalvazhiyil thaann^inRu
thanmEni thantharuLum thaan.

1.28:

kudalmisaiyonRiyum koodiyum ninRa kodunthuyarum
udalmisaith thOnRumuyirum uyirkkuyirumiRaiyum
kadalmisaik kaNdatharaLaththiraL avaikOththa ponnool
madal misaivaarththaiyathan porulenna vakuththanamE

1.29:

thaththuvanthannil viriththidaththORumiraNduthanil
paththivilakkiya paasaNdar veesuRum paasamuRaar
eththisaiyunthozhuthEththiya keerththiyar, eNdisaiyaar
suruththaruraiththa suLakamarunthiya thooyavarE

1.30:

vinaiththiraL maaRRiya vEthiyar_thantha nalvaasakaththaal
anaiththumaRinthapin aarumpayanumenavadainthOm
manaththilirunthu maruththamuthaakiyamaathavanaar
ninaiththal maRaththal arithaaya nannizhaneeL kazhalE

1.31:

OdhumaRai naan_kadhani lOngumoru moonRinuLLE
needhi neRivazhuvaa niRkinROm pOdhamarum
pEraa yiramun^ thiruvum piriyaadha
naaraa yaNanaruLaa Nnaam.

1.32:

oonRandhu nilain^inRa vuyirun^ thandhO
ruyiraagi yuLLoLiyO duRaindha naathan
RaanRandha vinnuyirai yanathen Nnaama
NnallaRivun^ thandhagalaa nalamun^ thandhu
thaanRandha nalvazhiyaaR Raazhndha vennaith
thanRanukkE paaramaagath thaanE yeNNi
vaanRandhu malaradiyun^ thandhu vaanOr
vaazhchchidhara mannaruLaal variththit taanE.

1.33:

thirumaaladaiyiNaiyE thiNsaraNaak koNdu
thirumaaladiyiNaiyE sErvaar orumaal
aruLaal aruLaatha vaanOr_kaL vaazhchchi
aruLaal namakkaLith thaaraaynthu.

1.34:

sErkkunthirumakaL sErththiyil mannuthal seerpperiyOrkku
ERkunguNangaL ilakkaam vadivi liNaiyadikaL
paarkkuncharaNathiR paRRuthanan^n^ilain^aampeRum pERu
ERkinRa vellaikaL ellaakkaLaiyaRa veNNinamE

1.35:

thirumaaladiyiNai sErnthu thigazhntha adimaipeRath
thirunNaaraNan saraN thiNsaraNaakath thuNinthadaivOr
orunNaaluRaikka uyir tharuminthira mOthiyan^aam
varunNaaL pazhuthaRRu vaazhum vagaiyathil mannuvamE

1.36:

maRRoru paRRinRi vanthadainthaark kellaM
kuRRa maRiyaatha kOvalanaar muRRum
vinai viduththu viNNavarOdonRa viraikinRaar
nNinaivudaith thaayn^eemanamEn^illu

1.37:

ellath tharumamum ennaiyigazhnthidath thaan igazhaathu
ellaanthanathena ellaamukantharuL thantha piraan
mallaar mathakkaLiRoththa vinaiththiraL maayppanenRa
sollaal iniyayorukaal sOkiyaath thuNivuRRanamE.

1.38:

vinaiththiraL maaRRiya vEthiyar thantharuL vaasakaththaal
anaiththumaRintha pin aaRum payanumena vadainthOm
manaththilirunthu maruththa muthaakiya maathavanaar
ninaiththalmanaththil arithaakininRanan^eeLkazhalE.

1.39:

ettilaaRiraNdilonRil engum aaRiyumpuvaar
vitta aaRupaRRum aaRu veedukaNdumEvuvaar
sittaaraanathE suyarntha thEsikarkkuyarnthu mEl
ettumooRum oodaRuththathu enthaimaal irakkamE

adivaravu : thambaram, kadalamutha, muththikku moonRil, uyirum, alaiyaRRa, uththi, enakku, thaththuvangaL, thirunNaaraNan, kaaraNamaayuyir, appadi, sembon, yaanaRi, seelam, vaNmai, nNaaraayaNan, onRE, siRupayan, saakkiyar, thaLLa, seyyEn, anthamilaathi, mukkuNamaayai, enathu, palvinai, aaraNangaLellaam, kudal, thaththuvanthannil, vinaiththiraL, OthumaRai, oonRanthu, thirumaaladiyiNaiyE, sErkkunthirumakaL, thirumaaladaiyiNaisErnthu, maRRoru, ellaaththaruma, vinaiththiRaL, ettilaaRu, poykai

seeraarthoopul thiruvEngadamudaiyaan thivadigaLE saraNam.

top