Make your own free website on Tripod.com

Swami Desika's Tamil Prabhandhams(to Swamy Desika's works)

Goto

sri:
sriman^n^igamaandha maHaadhEsikaaya nama:
seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.


sriman^n^igamaandha maHaadhEsikan aruLiccheydha
sri dhEsika prabandham


seeronRu thooppul thiruvENG gadamudaiyaan
paaronRach sonna pazhamozhiyuL OronRu
thaanE amaiyaathO thaaraNiyil vaazhvaarkku
vaanERap pOmaLavum vaazhvu


3. AmirudhaSwaadhini

[This prabhandam is transliterated by Sri Parathasarathy Dileepan and Sri Sampath Rengarajan and reproduced here with the permission from Sri Ahobila Muth USA.]

3.1:


moolangiLaiyena onRiraNdaanamozhiyirandum
mElonRilaiyena ninRa avviththakanRannuraiyum
kaalangazhivathan munnam karuththuRak kaNdidavE
NYaalam pugazhun^anthEsikar thaam namaivaiththanarE.

3.2:


kaaraNamungaavalanumaaki enRuNG
kamalaiyudan piriyaatha naathaNnaaNna
naaraNanukkadiyEnaa Nnadimai pooNda
nalladiyaark kallaan maRRoruvark kallEn
aaraNangaL koNdagamum puRamungandaal
aRivaakiyaRivathu maayaRu naan kanRich
seeraNintha sudar pOlath thigazhnthu ninREn
silaivi sayanREranaiya siruvEthaththE.

3.3:


yaanenathenbathonRillai enseyvathavanaiyallaal
aanathaRinthidunthan Nnadiyaarkku enaiyaatpaduththith
thaanenai nalki nadaththukinRaan thannaruL vazhiyE
naanunai veedu seyvEnenRa nanthiru naaraNanE.

3.4:


yaathaamivai yanaiththum padaiththEnthumiRaivanumaayk
kOthaanguNangaLudan kuRukaatha kuNaththanumaay
maathaa pithaavena mannuRavaayk kathiyenna ninRaan
pOthaar thiruvudan ponnaruL pooththa nam puNNiyanE

3.5:


iruvilangu kazhiththidaraa mudalanthannil
ilangu nadu naadiyinaalemmai vaangi
oruvilangun^eRiyallaa vazhiyaal mannu
muyar vaanilERRiyuyir nilaiyunthanthu
peruvilangaamarudannaal thannadikkeezhp
piriyaatha vamararudan piNaiththuth, thannaa
ruruvilangumisaivikku mumbar_pOkam
uganthu tharunthiru maalaiyuganthOn^aamE.

3.6:


uRavai yisainthiRai yillaa voruvaRkenRum
oNsudaraayOrezhuththilOngi ninROm
thuRavaRamunthoo mathiyunthuyaran theervum
thooyavar_kat kaanamaiyu miraNdiluRROm
aRamuyalumanaith thuRavaayanaiththu mEnthum
ambuyaththaaL kaNavanai naamaNukap peRROm
piRaviyaRuth thadisoodi yadimaiyellaam
piriyaathavamararudan peRRO naamE.

3.7:


karumamena NYaanamena vathanaaR kaNda
uyir_kavarungaathalenak kaanilOngum
arumaRaiyaaRRaru nilaiyilinnaaLellaam
adiyEnaiyalaiyaatha vaNNameNNith
tharumamudaiyaaruraik kayaanaRinthu
thanekkennaa vadimaikkaam vaazhchchi vENdith
thirumakaLO dorukaalum piriyaa naathan
thiNkazhalE sEthuvenach chErkkinREnE.

3.8:


vinaividuththu viyan kuNaththaa lemmaiyaakki
veruvuraikEttu avaikEtka viLambi, naaLun^
thanaiyanaiththu madainthidath thaanadainthu ninRa
thanRiru maathudaniRaiyun thaniyaa naathan
n^inaivazhikkum vinaivazhikku vilakkaay niRkum
n^ikarillaa nedunguNangaL nilaipeRath, than
kanai kazhaR keezhadaikkala maakkaatchithanthu
kaaraNanaanthan kaaval kavar_kinRaanE.

3.9:


ennathiyaan seykinREnennaa thaarukku
innadimai thanthaLippaan, imaiyOr vaazhum
ponnulakil thiruvudanEyamarntha naathan
punalaarum pozhilarangan thigazha mannith
thannakala makalaatha thakavaalOngum
thagavudanE thankarumanthaanEyeNNi
annaiyena vadaikkalangoN daNYchal thanthu eNn
NnazhalaaRa nizhalaara vaLikkinRaanE.

3.10:


oNdodiyaaL thirumakaLun^ thaanumaaki
orun^inaivaa leenRa vuyirellaa muyya
vaNduvarai nagarvaazha vaasuthEvaRkaay
mannavaRkuth thErppaakanaaki ninRa
thaNduLa vamalar maarban thaanE sonna
thaniththaruman thaanemakkaayth, thannaiyenRuNG
kaNdukaLith thadisooda vilakkaay ninRa
kaNputhaiyal viLaiyaattaik kazhikkinRaanE.

3.11:


thuyyamanaththar thuRaiyaNukaatha thuNaiyiliyEn
aiyamaRuththu unathaaNai kadaththalakaRRinai nee
kaiyamar sakkarak kaaval kaakkun^ thiruvaruLaal
vaiyamaLandha vadikkeezh adaikkalam vaiththaruLE.

3.12:


aRiyaatha vidaichchi yarumaRiyum vaNNam
ambuyaththaaLuda Nnan^n^aa Lavathariththa
kuRaiyaathumillaatha gOvinthaa nin
kuraikazhaR keezhadaik kalamaanguRipputh thanthaay
veRiyaaru malarmagaLu neeyum viNNil
viNNavar kaLadi soodavirukku mEnmai
kuRaiyaatha vinaiyagaRRi yadimai koLLak
kuRukavoru nannaaL nee kuRiththidaayE.

3.13:


thaththuvamuNY saathanamum payanunkaattun^
thaaraamuthaliru naan_gum, than_karuththaal
muththivazhi naamuyalum vagaiyEkaaNa
mukunthanisaith tharuL seythavain naalainthum
paththi thaniRpadivillaar paraNYsumaththap
paarththanREr munnE thaanthaazha ninRa
uththamanaarth thaman^allurai naalettum
uNarnthavar thaamuganthemmai yuNarviththaarE.

3.14:


parakkum pugazhvarum paimporuL vaayththidum, paththar_kaLaay
irakkinRavarkkivaiyeenthaal aRamuLathenRiyambaar
karakkungaruthudai thEsigar kanRena namaiyeNNich
surakkunchuravikaLpOl sorikinRanar sollamuthE.

3.15:


sOkanthavirkkum suruthip poruLonRu sollukinROm
n^aakanthanak kumiraakkathaRkum namakkuncharaNaam
aakaNdalan makanaakiya aavalippERiya, Or
kaakampizhaiththidak kaNNazhivE seytha kaakuththanE.

3.16:


orukkaalE saraNaaka vadaikinRaaRkum
unakkadimai yaakinREnen kinRaaRkum
arukkaathE yanaivarkku manaivaraalum
anchElenRaruL koduppan, ithuthaanOthum
irukkaalu mezhin munivar ninaivinaalum
ivaiyaRivaar seyaluda nennisai vinaalum
nerukkaatha neeLvirathamenak konRennum
n^eRiyuraiththaar nilaiyuNarndhu nilai peRROmE.

3.17:


ponnai yigazhnthu virukangaL pulliya pullukanthaan
mannareduppathu apponnalathE, mannulakanaiththun^
thannaiyadainthidath thaanaruL seyyunthanichchilaiyOn
ponnadi naamadainthOm puRamaaren_kolseythidinE.

3.18:


vEthaththiraLin vithiyuNarnthOr_kaL viriththuraiththa
kaathaRkathiyaiyum NYaanaththaiyuNG karumangaLaiyum
saathikkavalla saraNaakathi thanin^inRa nilai
Othaththodangum ezhuththin thiRaththiluNarmin_kaLE.

3.19:


moovulakunthan pizhaiyaith thaanE saaRRa
munivar_kaLunthEvar_kaLu muninthavan^n^aaL
thaavari thaayengum pOyththaLarnthu veezhntha
thanikkaakan thaanirantha vuyirvazhangik
kaavaliniyemak kengunkadanenReNNik
kaaNan^ilaiyilach chinaiyanRitta vaLLal
Eval payanirakkamithaR kaaRenROthum
ezhiludaiyaariNaiyadik keezhiruppO naamE.

3.20:


thiruththam periyavar sErunththuRaiyil seRivilarkku
aruththangazhintha vazhiyaruLenRa nammaNmakaLaar
karuththonRa aathivaraaka muraiththaka thiyaRivaar
poruththantheLinthuraikkap poYyilaa mathipeRRanamE.

3.21:


idampeRRaa rellaamen Nnudalaay niRpa
vidarpiRappen Rivaiyillaa vennai yanpaa
ladampaRRaa mavanenRu ninaindhaan yaava
Nnavanaavi sariyumpO thaRivu maaRi
yudambiRRaa roopalampOR kidakka naanE
yuyyumvagai ninaindhuyarndha gathiyaam lenRa
NnidampeRREn Nnudanvaazha veduppa NnenRa
vemperumaa NnaruLpeRRu maruLseR ROmE.


3.22:


iraNdurai yaathan^am mEna muraiththa vuraiyiraNdin
RiraNda poruLga deLindhadi soodinan^ thiNNaruLaaR
suruNdan^aNY NYaanach sudaroLi suRRum parappathanmun
puraNdathu namvinai pOmidam paarththinip pOmaLavE.

3.23:


malaiyungulaiyu menReNNiyum vanperumpuNthirangith
thalaiyum veLuththapiNn thaanEyazhiya visaikinRileer
alaiyungadal koNda vaiyamaLiththavaNn meyyaruLE
n^ilaiyenRu naadi nilain^inRa poymmathi neekkuminE.

3.24:


kaNNan kazhal thozhak kooppiyagaiyiNn perumaithanai
eNNangadakka yamunaith thuRaivariyum puthalaal
thiNNamithu venRu thERitheLinthapiNn, sinmathiyOr
paNNumpaNithigaL paaRRip pazhanthozhil paRRinamE.

3.25:


pongupunalaaRu kaLir_puvanamellaam
poRkazhalaaLanthavanRan thaaLaal vantha
gangaiyenu nathipOlak kadalkaLEzhil
kamalipiRantha vanukantha kadalEpOlach
sangukaLilE vanEnthunchangEpOlath
thaarilavan thaNduLavaththaarE pOla
engaLkulapathikaLivai mElaamenRE
eNNiya nalvaarththaikaL naamisaikkinROmE.

3.26:


seerkkadaliNn thiraiyennath thakavaalmikka
thEsikaraayth thiNNaruLaankadalai neekkip
paaRkadalOn thiruvaNaiyaay ninRu paaraNG
kaaNaatha pavakkadalaik kadaththukinRaan
eerkkumarak kalamenna iRaivarinbam
ezhunthazhi yungumizhiyena vikanthozhinthOm
aarkkini naamen kadavO namakkumaaren
kadavaarenRu adainthavar katkaRivith thOmE.

3.27:


kaasiniyin maNiyanaiththungaayaa vaNNan
kadaintheduth thagavuththuvaththin seermaikkovvaa
kaasimuthalaakiya nannakariyellaam
kaarmEniyaruLaaLar kachchik kovvaa
maasin manantheLi munivar vaguththa vellaam
maalukantha vaasiriyar vaarththaik kovvaa
vaasiyaRinthivai yuraiththOm vaiyaththuLLeer
vaippaaka vivaikoNdu magizhmineerE.

3.28:


anthamilaappErinba marunthavERkum
adiyOmai yaRivudanEyenRungaaththu
munthai vinai niraivazhiyi lozhukaathemmai
munnilaiyaanthEsigar thammunnE sErththu
manthiramumanthiraththin vazhiyunkaatti
vazhippaduththi vaanERRiyadimai koLLath
thanthaiyena ninRathanith thirumaal thaaLil
thalaivaith thOnchatakOpanaruLinaalE.

3.29:


thaan thanakkuth thannaalE thOnRith thannOr
oLiyaNaikkungu Nathaaluntha NnnaikkaNdu
thaan thanakkenRaRiyaatha than_guNaththaith
than kuNaththaal thaaniRaiyil thaanE kootti
oonmaruththup pulan manamaanaangaarangaL
orumoolap pirakiruthi yanRi ninRa
n^aan thanakkuth thaan thanakken Risaivuthantha
naaraNanai naan maRaiyaal naan kaNdEnE.

3.30:


kazhiyaatha karuvinaiyiR padintha nammaik
kaalamithu venRoru kaaRkaaval seythu
pazhiyaatha nalvinaiyiR padinthaar thaaLil
paNiviththup paasangaLadaiya neekkich
chuzhiyaatha sevvazhiyil thuNaivarOdE
tholaiyaatha pErinbanthara mElERRi
azhiyaatha varuLaazhip perumaan seyyum
anthamilaa vuthaviyelaa maLappaaraarE.

3.31:


ninnaruLaangathiyanRi maRRonRillEn
nedungaalam pizhai seytha nilai kazhinthEn
unnaruLuk kinithaana nilaiyuganthEn
uNn saraNE saraNennun^ thuNivu pooNdEn
manniruLaay ninRa nilaiyenakkuth theerththu
vaanavartham vaazhchcithara variththEnunnai
innaruLaaliniyenak kOr_paramERRaamal
en_thiru maaladaik kalangoLennai neeyE.

3.32:


paravu MaRaikaLelaam pathanchErnthonRa ninRa piraan
iravanRiraviyin kalath thazhaiththa ezhiRpadaiyOn
aravungarudanuman pudanEnthum adiyiraNdum
tharaventha makkaruLaal thaLaraa mananthanthananE

3.33:


alarntha vampuyaththirunthu thEnarunthi innakal
alkulaarasainthadaintha nadaikoLaatha thanamenO
nalanthavirnthathaal athen_kol naavin veeRizhanthathaal
n^aavaNangu naathar thantha naavin veeRizhanthathen
salanthavirnthu vaathuseythu saadimooNdamiNdaraich
sarivilEnenakkanaiththuRaiththa vEthiraasar_tham
valantharungai naayanaar vaLaikkisaintha keerththiyaal
vaaripaala thaamathamenRu maasilvaazhivaazhiyE.

3.34:


sadaiyan thiRalavar_kaL peruNYaanakkadalathanai
idaiyamizhaathu kadakkinum eethaLavenRaRiyaar
vidaiyudanEzhanRadarththavan meyyaruL peRRan^allOr
adaiyavaRinthuraikka adiyOmumaRinthanamE.

3.35:


paavaLarun^ thamizhmaRaiyin payanE koNda
paaNperumaaL paadiyathOr paadalpaththil
kaavalanungaNavanumaayk kalanthun^inRa
kaaraNanaik kaRuththuRan^aangaNdapinbu
kOvalanungOmaanumaanavan^n^aaL
kuravaipiNai KOviyar_thanguRi pEkoNdu
sEvaludan piriyaatha pedaipORsErnthu
theevinaiyOr thanimaiyelaan^ theernthOn^aamE.

3.36:


aathimaRaiyena vOngu marangaththuLLE
aruLaarungadalaik kaNdavan nambaaNaNn
OthiyathOriru naan_gumiraNdumaana
orupaththum paRRaakavuNarnthuraiththOm
n^eethiyaRiyaatha nilaiyaRivaarkkellaam
n^ilaiyithuvEyenRu nilain^aadin^inROm
vEthiyar_thaam viriththuraikkum viLaivukkellaam
vithaiyaakumithu venRuviLambinOmE.

3.37:


kaaNbana vumuraippanavu maRRonRik
kaNNanaiyE kaNduraiththa kadiyakaathaR
paaNperumaaLaruL seytha paadalpaththum
pazhamaRaiyin poruLenRu paravukinROm
vENperiya virithirai neer vaiyaththuLLE
vEthaantha vaariyenanRiyampan^inROm
n^aaNperiyOmallOm naam nanRuntheethum
n^amakkuraip paaruLarenRu naaduvOmE.


adivaravu : moolam, kaaraNamum, yaanenathu, yaathaamivai, iruvilangu kazhiththu, uRavai, karumamena, vinaividuththu, ennathiyaan, oNdodiyaaL, thuyya manaththar, aRiyaatha, thaththuvamum, parakkum, sOkam, orukkaalE, ponnai, vEthaththiraL, moovulakum, thiruththam, idampeRRaar, iraNdu, malaiyum, kaNNan_kazhal, pongu, seerkkadal, kaasini, anthamilaapEr, thaan_thanakku, kazhiyaatha, ninnaruL, paravu, alarntha, sadaiyan, paavaLarum, aathimaRai, kaaNpanavum, adaRpuL.

seeraar thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.

top