Make your own free website on Tripod.com

Swami Desika's Tamil Prabhandhams(to Swamy Desika's works)

Goto

sri:
sriman^n^igamaandha maHaadhEsikaaya nama:
seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.


sriman^n^igamaandha maHaadhEsikan aruLiccheydha
sri dhEsika prabandham


seeronRu thooppul thiruvENG gadamudaiyaan
paaronRach sonna pazhamozhiyuL OronRu
thaanE amaiyaathO thaaraNiyil vaazhvaarkku
vaanERap pOmaLavum vaazhvu


10. Thirucchinna Maalai

[This prabhandam is transliterated by Sri Parathasarathy Dileepan and Sri Sampath Rengarajan and reproduced here with the permission from Sri Ahobila Muth USA.]

thanian

mannuthiru mandhiraththin vaazhdhuvayath thinporuLun^
thunnupugazhk geethaithaniR sonnaveNNaan ginporuLu
mannavayaR kachchiyaru LaaLar_thiruch chinnavoli
yinnapadi yenRuraiththaa NnezhilvEdhaan^ thaariyanE.

Egaantha moonRu mozhilaa luraiseydhu
magaandhaNY seydharuLum vaLLalaay - saagaantha
dhEsikanaan^ thooppuR RiruvEnga dEsaguru
vaasagamE yengaLukku vaazhvu.

paricchinna maana virun^aa lezhuththinpal vaNmaiyelaam
virichchu nalampeRa vOdhaval lOrkkindha mEdhinikkE
marichchinna meeLap piRavaamal vaazhvikku maalvaradhar
thiruchchinna vOsaiyinimaiyuN dOmaRRaith dhEvarukkE.

10.1:


eerulagaip padaikkaveNNi yirundhaar vandhaa
rezhinmalarOn RannaiyanRE yeenRaar vandhaar
maarudhamaN Neeraagu maayOr vandhaar
vaanOderi thaamaagu maRaiyOr vandhaar
sooriyar_tham mudanRulangu thooyOr vandhaar
surargaLukkan RamudharuLsun^ dharanaar vandhaar
vaarithisoozh vaiyagamvaazh viththaar vandhaar
vaNmaiyudan varandharuvaar vandhaar thaamE.

10.2:


arumaRaiyai yoozhithaniR kaaththaar vandhaa
radhuthannai yanRayanuk kaLiththaar vandhaar
tharumavazhi yazhiyaamaR kaappaar vandhaar
thaamaraiyaa Ludanilangun^ thaathai vandhaar
thiruvuraiyaayth thaamporuLaay niRpaar vandhaar
thiruvaruLaaR sezhungalaika dandhaar vandhaar
maruvalarkku mayakkuraikku maayOr vandhaar
vaanERa vazhithandhaar vandhaar thaamE.

10.3:


anaitthulaguNG kaakkumaru LaaLar vandhaa
ranaiththukku mathipathiyaay niRpaar vandhaar
thinaiththanaiyun^ thirumagaLai vidaathaar vandhaar
thEsoththaar mikkaaru millaar vandhaar
ninaikkan^amak kinnaRivu thandhaar vandhaar
nilain^inRa vuyir_thOnRa ninaindhaar vandhaa
renakkivarn^aa Nnivarkkenna viniyaar vandhaa
rezhuththonRiR Rikazhan^inRaar vandhaar thaamE.

10.4:


naamvaNangath thaamiNangaa niRpaar vandhaar
nammaiyadaik kalangoLLu naadhar vandhaar
naamemakkaam vazhakkellaa maRuththaar vandhaar
namakkidhuven Ruraiyaamal vaiththaar vandhaar
sEmameNNi yemmaiyanpark kadainthaar vandhaar
sezhunthagavaaR RiNsaraNaa meesar vandhaar
thaamanaiththun^ theevinaiyaith thavirppaar vandhaar
thamakkEyaa yemaikkoLvaar vandhaar thaamE.

10.5:


ulakellaa muLLEvaith thumizhndhaar vandhaa
rulagudambaayth thaamuyiraay ninRaar vandhaa
ralaikadalaa yaanandha madaindhaar vandhaa
raLavillaa varuLaazhip perumaaL vandhaar
thilagamenun^ thirumEnich chelvar vandhaar
sezhunguNanga LirumoonRu mudaiyaar vandhaa
rilagusudar muzhun^alamaa miniyaar vandhaa
rellaarkkuNG gathiyaanaar vandhaar thaamE.

10.6:


aruLaalE vilangiraNdu mazhippaar vandhaa
ranciRaiyaik kazhiththaruLu manbar vandhaar
maruLvaaraa vagain^ammaik kaappaar vandhaar
vaanERa vazhin^adaththi vaippaar vandhaar
theruLaarun^ theLivisumbu tharuvaar vandhaar
thiNkazhaRkeezh vaazhan^amak karuLvaar vandhaar
poruvaani ladimain^ammaik koLvaar vandhaar
piriyaamaR kaaththaLippaar vandhaar thaamE.

10.7:


agalakilaath thirumagaLaa ranbar vandhaa
radiyiraNdu maaRaagath thandhaar vandhaar
pugalillaar pugalaagum punidhar vandhaar
ponnulagiR RiruvudanE thigazhvaar vandhaa
ragilamelaa maanandha maanaar vandhaa
radiyiNaikkeezh vaiththadimai koLvaar vandhaar
paganaduvE yiravazhaikka vallaar vandhaar
pagalonRaa yiravazhiththaar vandhaar thaamE.

10.8:


tharumanvidath thaandhoothu pOnaar vandhaar
tharaLipoRaath thiNpaaran^ thavirththaar vandhaa
rarumaRaiyin poruLanaiththum viriththaar vandhaa
rancinan^ee yennaiyadai yenRaar vandhaar
tharumamelaan^ thaamaagi niRpaar vandhaar
thaamEn^am vinaiyanaiththun^ thavirppaar vandhaar
paramenadhu neepulamba lenRaar vandhaar
paarththanukkuth thEroorndhaar vandhaar thaamE.

10.9:


vancanaisey boothanaiyai maayththaar vandhaar
mallarmadha karimaaLa malaindhaar vandhaar
kancanaippOr kaduncinaththaaR kadindhaar vandhaar
kaNNuthanmun vaaNanROL kazhiththaar vandhaar
vencoRara veedukoduth thuganthaar vandhaar
vilakkillaa vazhin^adaththa viraindhaar vandhaar
pancavaraip palavagaiyuNG kaaththaar vandhaar
paancaali kuzhanmudiththaar vandhaar thaamE.

10.10:


aththigiri yaruLaaLap perumaaL vandhaa
raanaipari thErinmE lazhagar vandhaar
kachchithaniR kaNkodukkum perumaaL vandhaar
karuthavaran^ tharudheyvap perumaaL vandhaar
muththimazhai pozhiyumugil vaNNar vandhaar
moolamena vOlamida vallaar vandhaa
ruththaravE thikkuLLE yuthiththaar vandhaa
rumbar_thozhuNG kazhaludaiyaar vandhaar thaamE.

10.11:


maRaiththalaiyi lisaiyezhuththil vaNangum vaakkin
mandhiraththi Nnaalezhuththaan^ thirun^aa maththi
NniRaiththilagu vERRumaiyi liraNdaa monRi
NnedumaaRan geethaiyelaa niRaindha solli
luRaiththavar_kaN duraiththaporu Laana vellaa
muyarviradha varuLaaLap perumaa dEsin
RiRaththiliyai thiruchchinna maalai paththuNY
sevikkinithaaNY siRRinba misaiyaa thaarkkE.


srimadhE nigamaandhamaHaadhEsikaaya nama:

adivaravu : eerulagu, arumaRai, anaiththulagu, naamvaNanga, ulagellaam, aruLaalE, agalakillaa, tharuman, vancanai, aththigiri, maRai, kEsavanaay.

seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.

top