Make your own free website on Tripod.com

Swami Desika's Tamil Prabhandhams(to Swamy Desika's works)

Goto

sri:
sriman^n^igamaandha maHaadhEsikaaya nama:
seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.


sriman^n^igamaandha maHaadhEsikan aruLiccheydha
sri dhEsika prabandham


seeronRu thooppul thiruvENG gadamudaiyaan
paaronRach sonna pazhamozhiyuL OronRu
thaanE amaiyaathO thaaraNiyil vaazhvaarkku
vaanERap pOmaLavum vaazhvu


13. Dhuvaya churukku

[This prabhandam is transliterated by Sri Parathasarathy Dileepan and Sri Sampath Rengarajan and reproduced here with the permission from Sri Ahobila Muth USA.]

13.1:


innamudha thiRpiRan^ dhaaLithaNG kEtka vuraiththapiraan
ponnaru LaanmaRai meLaliyiR pooNda viraNdisaiththuth
thannurai mikka thanami thenaththandha vEdhagaththiR
Runnu poruLgaLpath thuntholai yaan^ithi yaaginRavE.

13.2:


aruvuru vaanavai thannai yadainthidath thaanadaindhu
veruvurai kEttavai kEtpith thagaRRum vinaivilakki
yiruthalai yanbutha Nnaalemai yinnadi sErththaruLun^
thiruvuda NnEthigazh vaarseRin^ thaarengaL sindhaiyuLE.

13.3:


Oruyi raayn^inRa voNsuda rinba vuruththanilum
pEruru vaththilum pinnathiR RORRu murukkaLilu
mOruru vaana vulagilu mERku murukkaLinaaR
sEruthan mannusey yaaLanbar nammanaNY sErndhanarE.

13.4:


kaaraNa maayiRai yaaykkathi yaayama rumpathiyaa
yaaraNa mOdhu manaiththuRa vaayaga laavuyiraaych
seeraNi yuncuda raaychcheRin^ dhengun^ thigazhndhun^inRa
naaraNa Nnaarn^amak kaayn^algi naandhozha ninRanarE.

13.5:


vaanamar mannuru vaayvagai yaalathi Nnaaluruvaay
meenama thaamaikE zhanmudha laamviba vangaLumaa
yoonama ruLLuru vaayoLi yaadha varuchchaiyumaan^
thEnamar sengazha laansErththa Nnankazha lemmanaththE.

13.6:


vERo raNangu thozhumvinai theerththemai yaaNdiduvaa
NnaaRu madhanpaya Nnundhan^ thaLikku maruLudaiyaan
maaRila thaayila gummathu melladip pOthiraNdaa
NnaaRu thuzhaaymudi yaanamak kuchchara NaayinanE.

13.7:


peRuvathu naamperi yOr_peRumpERena ninRavemai
veRumai yuNarththi vilakkaadha nannilai yaadharippith
thuRumadhi yaaRRanai yoNsara NenRa vuNarvuthandha
maRuvudai maarbanuk kEman Nnadaikkala maayinamE.

13.8:


arumaRai yaadhun^ thuRavO menavaRin^ thaar_kavaruNG
karumamu NYaanamuNG kaadhaluNG kaNdu muyalakilOm
varuvathu min^n^ilai yaaymaya luRRa vemakkuLadhO
thirumaga Laarpiri yaaththiru maalanRi naRcharaNE.

13.9:


surungaa vagila melaandhuLaNG kaavamu thakkadalaay
nerungaa thaNaindhuda NnEn^inRa nanthiru naaraNanaa
rirangaadha kaalanga Lellaa mizhandha payanpeRavOr
perungaatha luRRini mERpiri yaamai yugandhanamE.

13.10:


kadisoodu moonRuNG kazhalpaNin^ thaarkkuk kadinthidavE
mudusoodi ninRa mugilvaNNa Nnaarmun NnulagaLandha
vadisoodu naamava raadharath thaaluduth thukkaLaiyum
padisoodi yanbuda NnEpaNi seyyap paNindhanamE.

13.11:


thanathan Rivaiyenath thaanan RenamaRai sonnavelaa
menathenRum yaanenRum meNNudha laalvaru meenamelaa
manathonRi yinRu namavenRa thEkoNdu maaRRuthalaaR
RanathanRi yonRu milaaththanith thaadhai sathirththananE.

13.12:


sErkkun^ thirumagaL sErththiyin mannuthal seerpperiyOR
kERkuNG guNanga Lilakkaam vadivi liNaiyadigaL
paarkkuNY saraNathiR paRRutha Nnan^n^ilai naampeRumpE
RERkinRa vellaiga Lellaak kaLaiyaRa veNNinamE.


adivaravu : innamudhu, aruvuru, Oruyiraay, kaaraNamaay, vaanamar, vEROr, peRuvathu, arumaRai, surungaavagilam, kadisoodu, thanathanRivai, sErkkum, kallaar.

seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.

top