Make your own free website on Tripod.com

Swami Desika's Tamil Prabhandhams(to Swamy Desika's works)

Goto

sri:
sriman^n^igamaandha maHaadhEsikaaya nama:
seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.


sriman^n^igamaandha maHaadhEsikan aruLiccheydha
sri dhEsika prabandham


seeronRu thooppul thiruvENG gadamudaiyaan
paaronRach sonna pazhamozhiyuL OronRu
thaanE amaiyaathO thaaraNiyil vaazhvaarkku
vaanERap pOmaLavum vaazhvu


16. Mum Manik Kovai

[This prabhandam is transliterated by Sri Parathasarathy Dileepan and Sri Sampath Rengarajan and reproduced here with the permission from Sri Ahobila Muth USA.]

16.1:


arudaru madiyar_paan meyyai vaiththuth
thErudara ninRa dheyvan^aa yagan^in
NnaruLenuNY seerO rarivaiyaa Nnadhena
viruLsega vemakkO rinnoLi viLakkaay
maNivarai yanna ninRiru vuruvi
laNiyama raagath thalangalaa yilangi
ninpadik kellaan^ thanpadi yERka
vanpuda NninnO davatharith tharuLi
vENdurai kEttu meeNdavai kEtpith
theeNdiya vinaikaN maaNdida muyanRu
thannadi sErndha thamarunai yaNuga
ninnudan sErndhu niRkun^in RiruvE.

16.2:


thirumaaladiyavarkku meyyanaar, seyya
thirumaamagaLenRunchErum thirumaarbil
inmaNikkOvaiyudan ERkinRaar, enRanim
mummaNikkOvai mozhi.

16.3:


mozhivaar mozhivana mummaRaiyaakum ayinthaiyilvanthu
izhivaarizhikavenRu innamuthak kadalaakin^inRa
vizhivaararuL meyyar melladivENdiya melliyalmEl
pozhivaaranangar thampoongarumpunthiyapoomazhaiyE.

16.4:


mazhaiyi lezhundha mokkuLpOl vaiya
mazhiyavon Razhiyaa vadiyavar meyya
varumaRai yinporu Laayndheduk kungaaR
Riruvuda Nnamarndha dheyva naayaga
ninRiruth thanakku neethiru vaagi
yindhuthan Nnilavuda Nnilanguthan maiyinai
nandhutha lillaa nalviLak kaagi
yandhami lamudha vaazhiyaay niRRi
paaRkada RanniR panmaNi yanna
seerkkaNaNY sErndha seelamel laiyilai
yadiyavar pizhaiga Nin_karuth thadaiyaa
thadaiyavaaN daruLu marasanu neeyE
yuyarndhan^ee yunnai yemmudan kalandhanai
yayindhaimaa nagari lamarndhanai yemakkaaych
siththira maNiyenath thigazhuman Nnuruvi
laththira maNiyena vanaiththun^ee yaNithi
viNNu Lamarndha viyanuru vadhanaa
leNNiya veeriraN durukkaLu madaithi
panniru naamam palapala vuruvaa
yinnuru vengu meythin^ee niRRi
meenO daamai kEzhalkO Lariyaay
vaanOr kuRaLaay mazhuppadai muniyaayp
pinnu miraama riruvaraayp paariR
Runniya parandheer thuvaraiman Nnanumaayk
kalithavirth tharuLuNG kaRkiyaay maRRu
malivathaR keNNum valvinai maaRRa
naanaa vuruvaNG koNdun^al ladiyOr
vaanaa rinba minguRa varuthi
yOruyi rulakuk kennun^ee thiruvO
dEruyi rellaa mendhiyin puRuthi
yaavaru maRiyaa thengun^ee karandhu
mEvuruch soozhndhu viyappinaan miguthi
koNdida vemmai yadaikkala mulagiR
kaNdilaNG gathiyunai yanRimaR RonRum
palvagai ninRa ninpadi yanaiththinun^
tholvagai kaattun^ thuNindhuthoo maRaiyE.

16.5:


thoomaRaiyinuLLam thuLangaaththuNivu tharum
aamaRivaalaarnthadimai yaakinROm poomaRaiyOn
paaraayaNaththiRpaNiyum ayinthain^agar
naraayaNanaarkkE naam.

16.6:


aar_kungaruNai pozhivaan ayinthaiyil vanthamarntha
kaarkkoNdalaikkaNda kaathaRpunamayil kaNpaniyaa
vErkkumugizhvikkum vithirvithirkkum veLkivevvuyirkkum
paarkkinRavarkkithu naamen_kolenRu payiluvamE.

16.7:


payinmathin^eeyE payinmathitharuthalin
veLiyun^eeyE veLiyuRan^iRRalin
thaayun^eeyE thaayaithanthukaththalin
thanthaiyu neeyE munthin^inRaLiththalin
uRavun^eeyE thuRavaathozhithalin
uRRathun^eeyE siRRinbaminmaiyil
aaRun^eeyE yaaRRukkaruLthalin
aRamun^eeyE maRan^ilaimaayththalin
thuyyanun^eeyE seyyaaLuRaithalin
naaraNan^eeyE naaraNaanaathalin
kaRpakan^eeyE naRpathantharuthalin
iRaivanun^eeyE kuRaiyonRilaamaiyin
inbamun^eeyE thunbanthudaiththalin
yaanun^eeyE yennuLuRaithalin
yenadhun^eeyE yunathanRi yinmaiyil
nallaayn^eeyE pollaangilaamaiyin
vallaayn^eeyE vaiyamuNdumizhthalin
eNYNYamaaku meyyan^inviyalbE
aNYNYanEyokka aRivathaaraNamE.

16.8:


aaraNangaLthEda ayinthain^agarvanthuthiththa
kaaraNaraayn^inRa kadalvaNNar naaraNanaar
ippadikkumikku anReduththa paathangazhuva
meyppadikkamaanathu ponveRpu.

16.9:


veRpudanonRi ayinthaiyil vevvinai theermarunthonRu
aRputhamaaka vamarnthamaikEttu aruLvENdin^iRkap
paRpilamarnthaseyyaaL padikaatiyapaNpudai, em
viRpuruvakkodikku OrvilangaamayalpeRRanamE.

16.10:


peRRanain^eeyE maRRuLavellaam
peRuvathun^innaiyuRuvathukoLvaar
ninnaalanRi mannaarinbam
ninnaporuttun^eeyenna poruttilai
ninnaru ninRuminnuruththOnRum
ninRanakku nigarn^innadiyadaivaar
ninbaalanRiyan paaluyyaar
vaaraNa mazhaikka vantha kaaraNanE.


adivaravu : aruLtharum, thirumaal, mozhivaar, mazhai, thoomaRai, aarkkum, payinmadhi, aaraNanga, veRpudan, peRRanai, orumathi.

seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.

top