Make your own free website on Tripod.com

Swami Desika's Tamil Prabhandhams(to Swamy Desika's works)

Goto

sri:
sriman^n^igamaandha maHaadhEsikaaya nama:
seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.


sriman^n^igamaandha maHaadhEsikan aruLiccheydha
sri dhEsika prabandham


seeronRu thooppul thiruvENG gadamudaiyaan
paaronRach sonna pazhamozhiyuL OronRu
thaanE amaiyaathO thaaraNiyil vaazhvaarkku
vaanERap pOmaLavum vaazhvu


5. Para Madha Bangam

[This prabhandam is transliterated by Sri Parathasarathy Dileepan and Sri Sampath Rengarajan and reproduced here with the permission from Sri Ahobila Muth USA.]

5.1:


eNdaLa vampuyaththuL ilangummaRukONamisai
vaNpaNilanthikiri vaLaivilvaLaivaaymusalam
thiNkaiyilakusam seer_thigazhungathai sengamalam
eNpadaiyEnthin^inRaan ezhilaazhiyiRaiyavanE.

5.2:


vidun^eRiyanchi vidath thodakkiya
vithiyaradainthu thozhaththa zhaiththathezhu
vizhiyaruL thanthu vilakkadikkaLai
virakiliyampi vilakki vaiththanar

koduvinaiyen pathanaith thinaiththanai
koNar_tha likantha kuNaththanaththinar
kurukaiyil vanthu kozhuppadakkiya
kulapathi thantha kuRippil vaiththanar

kadun^arakan pugazhaRRi maRRoru
kathi peRumanpilemaip poruththinar
kamalaiyugantha kadaR kidaikkadal
karuNai yuyarnthathidark korukkinar

padumuthalinRi vaLarththa naRkalai
palapalavonRa vemakkuraiththanar
pazha maRaiyanthi nadaik kidaichchuvar
paramathamenRathidiththa paththarE.

5.3:


pOmuraikkum poruL yaamaRiyOm poruLaar maRaiyil
thaamuraikkinRana thaamEyaRiyun^ tharamudaiyaar
aamuraikkenRi vaiyaayntheduththu aaraNa nool vazhiyE
naamuraikkum vagai nallaruLEnthin^avinRanarE.

5.4:


siththumasiththu miRaiyumenath theLivuRRun^inRa
thaththuva moonRum thaniththanikaattunthani maRaiyaal
muththivazhikkithu moolamenath thuNivaar_kaLaiyum
kaththi mayakkungatha karai naangadikinranamE.

5.5:


muththin vadangaLena mukunthan punaimoovagaiyaam
siththilaruchuruthich sevvaimaaRiya sinthaikaLaal
paththiliraNdu meykkap pakattum paravaathiyar_tham
kaththil vizhunthadaintha azhukkinRu kazhaRRinamE.

5.6:


naakkiyalum vagai nammaiyaLiththa varn^allaruLaal
paakkiyamEnthip paranadiyaar thiRampaarththathaRpin
thaakkiyar thangaL thalaimisai thaakkith thanimaRaithaan
pOkkiya menRathanil poymmathangaLaip pOkkuvamE.

5.7:


theevagai maaRRi anROr_thErilaa raNampaadiya nam
thEvakiseer makanaar thiRampaavaruL soodiyan^aam
moovagaiya maRiyaaththaththuvaththin mugamaRivaar
naavagaiyE nadaththum nadaipaarththu nadanthanamE.

5.8:


vElaippuRamakangaaNbathu pOl vEthan^anneRisEr
noolaippuRa makangaaNdalil NnuNNaRivinRi ninReer
maalaip peRa vazhikaattiya thEsigar vaasagamE
OlaippuRath thilezhuthuginROm uLLezhuthuminE.

5.9:


siRain^ilaiyaam pavaththil siRuthEninbamuNduzhalvaar
maRain^ilaikaNdaRiyaa mayal maaRRiya mannaruLE
thuRain^ilai paaramenath thuLangaavamuthakkadalaam
iRain^ilaiyaamuraiththOm enguruk kaLiyambinavE.

5.10:


veRiyaar thuLavudai viththagan_thanmaiyin meyyaRivaar
kuRiyaar nediyavarenRu orukuRRam piRarkkuraiyaar
aRiyaar thiRaththilaruLpurinthu aaraNa nanneRiyaal
siRiyaar vazhikaLazhippathum theengukazhippathaRkE.

5.11:


miNduraikka viraku tharuntharukkangoNdE
vENdungaal vEnduvathE viLambukinRaar
kaNdathaRku vibareethangaththu kinRaar
kaaNaatha kuRaimaRaiyiR kaatta niRpaar
paNdoruththan kaNduraiththEn naanEyennap
palavagaiyilu paathikaLaaR padinthu veezhvaar
koNdalokkun^ thirumEnimaayak kooththan
kuraikazhal sErvithivakaiyiR koodaathaarE.

5.12:


kaNdathu meyyenil kaaNumaRaiyilaRivu kaNdOm
kaNdathalaatha thilathenil kaNdilanguRRamithil
kaNdathupOl maRaikaattuvathum kaNdathoththathanaal
uNdathukEtkum ulOkaayatharenRumeeRuvathE.

5.13:


kaNdathanaaR kaanaatha thanumikkinRaar
kaNdoruththanuraiththathanaik kavarukinRaar
uNdupasike dumenRE yunarnthuN kinRaar
onRaalEyonRaith thaanchathikkinRaar
paNdumulaiyuNdathanaal mulaiyuNkinRaar
paarkkinRaar palavallaath thammai maRRum
kaNdu mathi ketta nilai kaaNakillaar
kaaNaatha thilathenRu kalanguvarE.

5.14:


kaaNaathila thenungalvi yinaaraik kadinthathaRpin
kONaar_kutharkkangaL koNdE kuzhappum pavuththar_kaLil
naaNaathanaiththumila thenRum naalvagaiyanRithenRum
vaaNaaLaRukkinRa maththimaththaan vazhimaaRRuvamE.

5.15:


maanamilaimEyamilai yenRum maRROr
vaathan^eRiyilaiyenRum vaathupooNda
thaanumilai thannuraiyum poruLumillai
thaththuvaththinuNarththi sayamillaiyenRum
vaanavarumaana varumanamum veLka
vaLampEsumathi kEdanmaththimaththaan
thEnan^eRikoNdanaiththunthi rudaavaNNam
sezhumathipOlezhu mathiyaaR sEmiththOmE.

5.16:


muRRunchakaththilathenRE pakattiyamuttarai, naam
suRRunthuRanthu thuRaiyiln^inRE thukaLaakkiyapin
maRRonRilathu mathipalavuNdenRu vanchanaiyaal
saRRunthuRantha yOkaasaranaich sathikkinRanamE.

5.17:


uLakkathiyai naamuLLiyuLLanthERi
ulakaththaarukanthisaiya vulakuNdenROm
iLakkavaarithaakiya naRRarukkanchErntha
ezhinmaRaiyilee sanudanemmaik kaNdOm
viLakkun^iraipOl mathigaL vERaay vERon
RaRiyaathE viLangumena viLambukinRa
kaLakkaruththan kaNNiranDu mazhiththOm naaNaak
kaakampOl thirinthavanen kathaRumaaRE.

5.18:


poruLonRilathenRu pOthamonRugoNda poyyarai, naam
theruLkoNdu theerththa pin kaaNavoNNaap poruLthEdukinRa
maruLkoNda soothuraikkum seLaththiraanthikanvaNNikkai naam
iruLkoNda paazhngiNarenRu igazhnthOdaviyumpuvamE.

5.19:


nilaiyillaap poruLmathiyai viLaiththuth thaansEr
nirangoduththuth thaanazhiyum, thannaalvantha
nilaiyillaamathi thanniln^iRaththaik kaaNum
ithukaaNum poruL kaaNkaiyenRa neesan
mulaiyillaath thaaykoduththa mulaippaaluNNum
mukamillaamozhiyenavE mozhintha vaarththai
thalaiyillaath thaaLoorunkaNakkaay ninRa
kaTTaLai naangaNdinRu kaatinOmE.

5.20:


kaaNkinRavanilai kaatchiyungaNdathumuNdu, avaithaam
eNkoNdanavanRu ivaRRiRkuNamu nilaiyumilai
sENkoNdasanthathiyaal sErnthumonRena niRkkumenRa
kONkoNdakOLurai vaipaadikan kuRaikooRuvamE.

5.21:


kumbiduvaaraarenRu thEdukinRaar
kuNangaLaiyunthanga Lukkuk kooRukinRaar
thampadiyaiththamarkkuraiththup padivikkinRaar
thamakkinimEl veedenRu saathikkinRaar
thampudavaiyuNal kuRiththu neditheNkinRaar
santhathikkuth thavampalikkath thaam pOkinRaar
sembadavar seykinRa siRRinippaich
sEvakap paRRudanE naanchekuththittOmE.

5.22:


vEthangaL meLaliviLanga viyaasan viriththa nann^ool
paathangaLaana pathinaaRil eesanpadimaRaiththup
pEthangaLillaiyenRu Or_piramappichchiyampukinRa
pOthangazhinthavanaip puththarmaattudan poottuvamE.

5.23:


pirivillaa viruLonRu piNakkonRillap
peruveyilai maRaiththulagangaattumenna
aRivillaa vaRivonRaiyaviththaimoodi
akampuRamenRi vaiyanaiththumaikkumenbaar
seRivillaap puththarudan sErnthukettaar
seevanaiyumeesanaiyunchithaikkappaarththaar
neRiyillaa nErvazhiyunthaanEyaanaan
nedumaalai naamadainthu nilaipeRROmE.

5.24:


sOthanaivittoruththansola meyyenach sOkatharaich
sEthanaiyaRRavarenRu sithaiththapin, seevar_katkOr
vEthanaiseykai veRumaRamenRu viLambivaiththE
maathavamenRu mayir paRippaarmayal maaRRuvamE.

5.25:


sonnaar thaanchonna thelaanthuRavO menRum
sonnathuvE sonnathalathaakumenRum
thinnaathunthinnumathu mEkamenRum
siRiyanumaam periyanumaancheevanenRum
mannaathumannumathumonREyenRum
vaiyamelaam vizhukinRa thenRumenRum
thennaadum vadan^aadunchirikkap pEsum
sinan^eRiyaar sinamellaanchithaiththittOmE.

5.26:


EkaanthikamonRumillaiyenRu aasaiyaiththaamuduppaar
sOkaanthamaakath thuRappuNdapin thozhilvaithikamenRu
EkaanthikaLsonna eesanpadiyil vikaRpameNNum
lOkaanthaveeNar_tham vEthaantha vaarththai vilakkuvamE.

5.27:


onRenavum palavenavunthORRukinRa
ulakellaamoru piramanthaanEyaakki
nanRenavuntheethenavum pirinthavellaam
nanRanRutheethanREyena navinRaar
kanRumalar_pasuvu malaraaki ninRE
kanRaakip pasuvaaki ninRavaNNam
inRumaRaimaattukkOridaiyanaana
Ekaanthiyisainthida naamiyampinOmE.

5.28:


saayaa maRaikaLil saththantheLinthidach saaRRuthalaal
thooyaarivarenRu thOnRan^inRE palasoothukaLaal
maayaamathamum maRusinavaathum pavuththamunchEr
vaiyaakaraNarsollum maRumaaRRangaL maaRRuvamE.

5.29:


kalaththiR kalangi varungaaNikkellaam
kaNNaaRusathira vazhikattuvaar pOl
ulakaththil maRaisErnthavuraikaL thammaal
orupizhiyunchEraamalu pakariththaar
palakaththum pavuththarmuthalaana paNdaip
pakaRkaLLar pakattazhikkap paravum poyyaam
silakaRRuch siththaanthamaRiyakillaach
siRuvarini mayangaamaR sEmiththOmE.

5.30:


kaNdathalaathana kattuthalaal kaNdavittathanaal
paNduLa thaanamaRaikkup pazhamaiyai maaRRuthalaal
koNdathumeesanaik koLLaavagaiyenRu kooRuthalaal
kaNdakaraay ninRa kaaNaathar vaathangazhaRRuvamE.

5.31:


aakamaththai yanumaana men_kaiyaalum
azhiyaatha maRaiyazhikka ninaiththalaalum
pOkamaRRoru palam pORkidakkai thaanE
puNNiyarkku veedennRu puNarththalaalum
maakamoththa maNivaNNan padiyai maaRRi
maRRavanukkoru padiyai vaguththalaalum
kaakamoththa kaaNaatha than kaNNai vaangik
kaakkaikkaarenRalaRRak kaattinOmE.

5.32:


kOthama noolkaLaik kuRRamilaavagai koottalumaam
kOthukazhiththu orukooRRiRkuNangaLaik koLLavumaam
yaathu miganthu orun^eethiyaiyaamEvagukkavumaam
vEthiyar nannayaviththaramenbathu meyyuLathE.

5.33:


naan maRaikkuththuNaiyaaka nallOreNNum
naaliraNdilonRaana nayan^oolthannil
koonmaRaiththal kOthulakazhiththal maRROr
kONaatha kOthil vazhivaguththalanRi
oonmaRaiththa vuyiroLipOloththa thovvaathu
uyirillaakkaaNaatha muraiththavellaam
vaanmaRaikkamadikOlum vaNNamenRom
maRRithaRkaar maRumaaRRam pEsuvaarE.

5.34:


eesanumaRRaNangumilathenRu ezhiln^aanmaRaiyil
pEsiyan^alvinaiyaal perumpaazhukku neeriRaikkum
neesarain^eethikaLaal nigamaanthaththinool vazhiyE
maasinmanangoduththum maRumaaRRangaL maaRRuvamE.

5.35:


kanaikadalpOloru neeraanchooththiraththaik
kavanthanaiyu miraakuvaiyum pOlakkaNdu
ninaivudanE nilaiththaruma mikanthu niRkum
neesarn^ilai nilain^aada vaNNameNNi
vinaiparavusaiminiyaar vEthan^oolai
vEthaantha nooludanE virakaaRkOththa
munaiyudaiya muzhumathi nammunivarsonna
mozhivazhiyE vazhiyenRu muyanRittOmE.

5.36:


mukkuNamaayn^inRa moolappirakiruthikku, azhiyaa
akkuNamaRRa aruththuNai maRRathaR keesanilai
ikkaNanaippadiyai yainthumeNNil munmuththiyennum
pakkaNaveeNar pazhampakattaip pazhuthaakkuvamE.

5.37:


eesanilanen pathanaa lenRuncheevar
engumuLarilaruNarvai yenRavaththaal
paasamenum pirakiruthithannaal enRum
palamumilai veedumilai yennum paNpaal
kaasini neer muthalaana kaariyangaL
kachchapaththin kaalkai pOlennungaththaal
naasamalathilai kaaNum NYaalaththuLLeer
naamisaiyaach saangiyaththai naaduvaarkkE.

5.38:


thaavippuvanangaL thaaLinai soottiya, thanthaiyunthip
pooviRpiRakkinum poothangaLellaam puNarththidinum
naaviRpirivinRi naamangai vaazhinum naanmaRaiyiR
paaviththathanRiyuraippathu paaRum patharththiraLE.

5.39:


kaaraNanaayulaka LikkungaNNan thEsaik
kaNNaadi nizhal pOlak kaaNkaiyaalum
thaaraNaiyin mudivaana samaathithannaith
thanakkERum viLakkenRu thanikkaiyaalum
kaaraNamaamathu thanakkuppayanaam seevan
kaivaliya nilaiyenRu kaNikkaiyaalum
kOraNiyin kOlamenakkuk kuRikkalaakum
kOkanakaththayan kooRunchamayak kooRE.

5.40:


saathusanangaLelaanchachchai yennum salampuNarththaar
kOthama saapamonRaal kodungOlangaL koNdulakil
poothapathikkadiyaa renan^inRu avan poyyuraiyaal
vEthamakaRRa niRpaar vikaRpangaL vilakkuvamE.

5.41:


maathavanE paranenRu vaiyangaaNa
mazhuvEnthimayal theerkka vallathEvan
kaithavamonRu kanthavaraik kadiyasaapam
kathiviyathaalathan palaththaikkaruthip paNdai
vEthan^eRiyaNukaathu vilanguthaavi
vERaakavirith thuraiththa vikaRpamellaam
Othuvathukuththiraththuk kenRuraiththaan
OthaathE yOthuvikku moruvanRaanE.

5.42:


kanthamalarmakaL minnungaaraar mEnik
karuNaimukil kaNda kaNkaL mayilaayaalum
anthamilpErinbath thiladiyarOdE
adimaiyenum pEramutha marunthivaazhath
thanthamathi yizhantharanaar samayampukkuth
thazhalvazhipOyth thadumaaRith thaLarnthu veezhntheer
santhan^eRi nEraRivaar saraNanchErnthu
sangEthaththava muniveer thavirmineerE.

5.43:


yaathumilaathavanRum yavarkkun^n^anRiyeNNiya, nam
maathavanaar vathanaththamuthuNNum valampuripOl
vaathukaLaalazhiyaa maRaimeLaliyin vaanporuLE
Othiyapanchaaththiramukavaarai ozhukkuvamE.

5.44:


poovalarunthi ruvunthippunithan vaiyam
ponnadiyaalaLanthiruvar pORRin^inRa
naavalarungalaikaLelaan thannai naada
naadaatha nannathiyaa naNuku naathan
kOvalanaay niraiyaLiththa niRaipOl vEthaNG
kOvaakak kOmaanaayathan paalsErththuk
kaavalithu nalluyirukkenRu kaattum
kaarththayukak kathikaNdOngarai kaNdOmE.

5.45:


namakkaar_thuNaiyena naamenRaruL tharun^aaraNanaar
umakkaaRivaiyenRa diyiNaikaatta uNarnthadaiyum
emakkOr_paraminiyillaathu iruvinaimaaRRuthalil
thamakkEparamenRu thaamuyaluntha ranchaaRRuvamE.

5.46:


palaththiloruthuvakkaRRa pathavikaattip
palluyirunthadumaaRap paNNukinRa
kaliththiraLin kadunkazhuthaikkath thumaaRRik
kaNNudaiyaar kaNduraiththa kathiyaich sonnOm
valaththila kumaRu vonRaamal maRuvonRillaa
maamaNiyaay malar maatharoLiyaam, an^n^al
nalaththiloru nigarillaa naathan paatham
nalvazhiyaamal vazhakkaar nadaththuvaarE.

5.47:


ellaarkkumeLithaana vERRaththaalum
iniyuraikkai mikaiyaana virakkaththaalum
sollaarkku maLavaaluma maithalaalum
thuNivarithaayth thuNaithuRakkunchukaraththaalum
kallaarkkunkaRRaar soRkavar_thalaalum
kaNNanurai mudisoodi mudiththalaalum
nallaarkkuntheeyaarkku mithuvE nanRaam
naaraNaRkEyadaikkalamaay naNukuveerE.

5.48:


paNdaimaRaikkup pakaiyenan^inRa paramathangaL
koNdavar_koLLum payanonRilathenungoor mathiyaal
vaNduvaraik karasaana nammaayanai, vaanulakiR
kaNdukaLippathenum kaathalonRaik karuthuvamE.

5.49:


kalanthigazhum pOgangaL kaNduveLkik
kaariyamungaaraNamungadanthu naam pOyk
kulanthigazhungurukkaLadi soodi mannuNG
kuRRavEladiyavar thanguzhaangaL koodi
valanthiga zhunthirumagaLum maRRidaththE
manniya maNmagaLaa run^eeLaiyaarum
nalanthigazha veeRRiruntha naathan paatham
namakkithuvE mudiyenna naNNinOmE.

5.50:


maanangaLinRi vaguththuRaikkinRa mathangaLelaam
thaanangaLanRu tharuma neRikkenRu saaRRiyapin
vaanangavarnthu maRaimudi soodiya maathavaththOr
NYaanangaLonRa nadakkinRa nalvazhi naaduvamE.

5.51:


thannadikkeezhulakEzhaiyumvaiththa thanithirumaal
ponnadikkERkinRa puNNiyar_kENmin, pukalaRivaar
munnadipaarththu muyaluthalaal avarsaayaiyenap
pinnadipaarththu nadanthu perumpathamERuvamE.

5.52:


vaiyamelaamiruL neekku maNiviLakkaay
manniya naan maRaimeLali mathiyE koNdu
meyyalathu viLambaa thaviyaasan kaattum
vilakkillaa nalvazhiyE virainthu selveer
aiyamaRavaRu samayakkuRumbaRuththOm
aNiyaranga radiyavarkkEyadimai seythOm
maiyakadalvattaththuL maRRunthORRum
vaathiyar_tham vaayppagattai maaRRinOmE.

5.53:


kOthavamonRillaatha thagavEkoNda
koNdalena vanthulakilaivarkkanRu, Or
thoothuvanaayoru kOdimaRaikaLellaam
thodarnthOdath thaniyOdiththuyarantheerththa
maathavanaarvada kongil vaaniyaaRRin
vaNNikai nannadangaNdu magizhnthu vaazhum
pOthu, ivai naam ponnayinthai nagaril munnaaL
puNaraatha paramathappOr pooriththOmE.

5.54:


thikiri mazhuvuyar_kunthandhaNdangusam poRi
sithaRusathamuga vangivaaL vElamarnthathum
thezhipaNila silaikaNNi seeranga sevvadi
sezhiyakathai musalanthi soolanthi gazhnthathum

akilavulakukaL kaNdaiyaayOralangalil
adaiyavadaivilinga vaasinRi ninRathum
adiyumarukaNaiyu maravaamenna ninRu adi
yadaiyu madiyaraiyan pinalanchalenbathum

magizhumamarar kaNangaL vaanangavarnthida
maliyumasurar puNarththa maayanthuranthathum
vaLarumaNimaNiminna vaananthikoNdida
maRaimuRai muRaivaNanga maaRinRivenRathum

sikiyiravimathiyamu mizhthEsuntha veNdisaith
thiNimaruLsegavuganthu sEmangaL seythathum
thigazharavaNai yarangar_thE sennamanniya
thirisutharisanar seyyaveereN puyangaLE.


adivaravu : eNdaLa, vidun^eRi, pOmurai, siththum muththin, naakkiyal, theevagai, vElai, siRain^ilai, veRiyaar, miNdu, kaNdathumey, kaNdathanaal, kaNaathu, maanamilai, muRRum, uLakkathi, poruLonRilathu, nilaiyillaa, kaaNkinRa, kumbidu, vEthangaL, pirivillaa, sOthanai, sonnaar, Ekaanthigam, onRena, saayaa, kalakaththil, kaNdathalaathana, aakamaththai, kOthama, naanmaRaikku, eesanum, kanaikadal, mukkuNamaay, eesanilan, thaavi, kaaraNamaay, saathu, maathavanE, kantha, yaathum, poovalarum, namakkaar, palaththil, ellaarkkum, paNdaimaRai, kalanthigazhum, maanangaL, thannadi, vaiyamelaam, kOthavam, thigari, vaazhi.

seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.

top